ਸੁਝਾਅ

February 06, 2018
7 + 3 =
ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਗਣਿਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਕਰੋ. E.g. 1 + 3 ਲਈ, 4 ਦਰਜ ਕਰੋ